A A A

umzPrezydent Miasta Zgierza zawiadamia o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.

Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 pokój 012 (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez mieszkańców na ręce Prezydenta Miasta Zgierza jako organu właściwego do ich rozpatrzenia w terminie do dnia 3 października 2013 r.

Projekt Programu 

Streszczenie w języku niespecjalistycznym:
Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz został sporządzony w sposób zgodny z zaleceniami Polityki Ekologicznej Państwa, zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wytycznymi rządowymi dotyczącymi zawartości programów ochrony środowiska oraz wszystkimi zapisami dotyczącymi powiatu zgierskiego zawartymi w programie ochrony środowiska dla województwa łódzkiego.
Program zawiera diagnozę stanu środowiska i tendencje jego przekształceń w Zgierzu, cele ekologiczne do osiągnięcia w perspektywie 8-letniej, a także szczegółowe zestawienia zadań do realizacji w perspektywie 4-letniej, ze wskazaniem zadań priorytetowych.
W programie uwzględniono wszystkie aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego użytkowania jego zasobów – od edukacji ekologicznej, poprzez ochronę gleb, aż po problematykę bezpieczeństwa ekologicznego. Jednakże uwarunkowania regionalne i lokalne powodują, że najistotniejsze zadania do rozwiązania w najbliższych latach koncentrują się głównie (tak jak określono w poprzednim programie) wokół:

  • poprawy jakości powietrza (głównie termomodernizacji),
  • poprawy bilansu hydrologicznego,
  • poprawy klimatu akustycznego.

Zadaniami, których rozwiązywanie w najbliższych latach może stać się przedmiotem troski mieszkańców powiatu, są także, między innymi:

  • walka z hałasem komunikacyjnym,
  • poprawa bezpieczeństwa ekologicznego,
  • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej lokalnych społeczności.

Uwzględniono szeroki zakres zadań związanych z ochroną środowiska, za realizację których odpowiedzialne są władze miasta (zadania własne), ale także podmioty szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz podmioty gospodarcze mimo, że realizacja tych zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu gminnego (zadania koordynowane).
Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz nie jest dokumentem prawa miejscowego, lecz opracowaniem o charakterze operacyjnym przeznaczonym do okresowej aktualizacji. Zakres celów i zadań dobrano w taki sposób, by z jednej strony były one zbieżne z zapisami przyjętymi w programie wojewódzkim, z drugiej jednak strony – umożliwiały asymilację zewnętrznych środków finansowych w zakresie szerszym niż wynikające z aktualnych możliwości budżetowych gminy.

źródło: www.umz.zgierz.pl 

 

.