A A A

Rzecznik MRMZ zaprasza na IX sesję Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, która odbędzie się w dniu 18 stycznia 2011 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Zgierza, w sali 114.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wręczenie nagrody za udział w I konkursie filmowo-fotograficznym dla młodzieży.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Zgierza propozycji zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

6. Pisma skierowane do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

.