A A A

Zapraszamy na VII sesję Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, która odbędzie się 28 października (piątek) o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Zgierza w sali 114. Sesję poprowadzi nowa przewodnicząca - Jessica Dudzik.

 

Jednym z najważniejszych punktów będzie złożenie ślubowania przez nowego radnego. Obrady MRMZ będą dotyczyły m. in. współpracy z młodzieżowymi radami miast ościennych. Podjęte zostaną uchwały odnośnie do planowanego konkursu filmowo-fotograficznego oraz II Młodzieżowej Zgierskiej Debaty Oksfordzkiej. Pojawią się kolejne informacje dotyczące największego projektu członków MRMZ - Młodzieżowego Banku Pracy. 


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego.
 4. Informacja na temat współpracy z młodzieżowymi radami miast ościennych.
 5. Informacja na temat Młodzieżowego Banku Pracy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu filmowo-fotograficznego i przyjęcia jego regulaminu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/18/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia debaty „II Młodzieżowa Zgierska Debata Oksfordzka” i przyjęcia jego regulaminu.
 8. Pisma skierowane do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
 9. Przyjęcie protokołów z wcześniejszych sesji.
 10. Informacja na temat następnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
 11. Zapytania i wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad

Patrycja Malik
Rzecznik MRMZ 

 

.