A A A

2 września o godz. 14.15 w Urzędzie Miasta Zgierza w sali 114 odbędzie się V sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. Będą na niej poruszone tematy dotyczące Młodzieżowego Banku Pracy, Czytającego Zgierza i planowanej kolejnej Młodzieżowej Zgierskiej Debaty związanej z polską prezydencją w UE.

 

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Zatwierdzenie porządku obrad.

3.   Złożenie ślubowania przez nowych radnych.

4.   Informacja szczegółowa na temat działań, które będą podejmowane w ramach akcji Młodzieżowy Bank Pracy.

5.  Informacja nt. przebiegu akcji "Czytający Zgierz". Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie maratonów filmowych.

6.   Ustalenie sposobu na nawiązanie współpracy z młodzieżą miast ościennych, mającej na celu pomoc w utworzeniu młodzieżowych rad. Współpraca z młodzieżowymi radami innych gmin.

7. Ustalenie szczegółów dot. organizacji Młodzieżowej Zgierskiej Debaty związanej z polską prezydencją w UE.

8.   Ustalenie szczegółów dot. organizacji Koncertu z okazji Andrzejek.

9.   Ustalenie szczegółów dot. organizacji konkursu filmowo- fotograficznego.

10. Pisma skierowane do MRMZ.

11. Przyjęcie protokołów z wcześniejszych sesji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. regulaminowych.

13. Informacja nt. ewaluacji cząstkowej dotychczasowych działań podjętych przez Młodzieżową Radę Miasta Zgierza.

14. Informacja na temat następnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

 

Patrycja Malik

Rzecznik MRMZ 

.