A A A

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2011/2012. Stypendium to przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Zgierza, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.  

Wysokość dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać kwoty 351 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 
Rodzice uczniów powinni składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto rodziny w placówce, do której uczęszcza dziecko (dotyczy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Zgierza, a także Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu), bądź w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zgierza znajdującym się przy ul. ks. J. Popiełuszki 3a (dotyczy uczniów szkół prowadzonych przez inny organ, niż Gmina Miasto Zgierz).
 
Wnioski należy złożyć do 15 września 2011 roku. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich termin składania wniosków upływa 15 października 2011 roku.
 
Formularze wniosków dostępne są w szkołach, w Wydziale Oświaty UMZ, a także na stronie internetowej urzędu www.umz.zgierz.pl/e-urzad ("Jak załatwić sprawę" -> "Oświata i edukacja" -> "Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne"). Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Oświaty UMZ (ul. ks. J. Popiełuszki 3a, pokój 4) lub pod numerem telefonu 42 714 31 73.

źródło: miasto.zgierz.pl

 

Czytaj także: Zakup podręczników – pomoc finansowa

.