A A A

lawyszkolne

Do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, nieprzekraczających 514 zł netto.

Stypendium przyznawane jest w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wszelkie informacje dotyczące przyznawania tej formy pomocy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza. 

.