A A A

 

wyprawka podrecznikiWydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w szkole (wniosek dostępny w danej placówce), do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2014 roku.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana:

  • uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II – III szkoły podstawowej, klasach VI szkoły podstawowej i klasach III szkoły ponadgimnazjalnej, spełniającym kryterium dochodowe - dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 539 zł
  • oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wsparcie będzie realizowane poprzez refundację uprzednio zaakceptowanych wydatków.

Więcej informacji na stronie: www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=7088

.