A A A

Uczniowie Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II już po raz drugi biorą udział w projekcie „Kadry dla energetyki - wykształcenie zgodne z oczekiwaniami rynku pracy”.

zzsp logo

W ubiegłym roku szkolnym kurs ukończyło 14 uczniów, 10 kształcących się w zawodzie technik elektryk oraz 4 w zawodzie technik mechanik. W tym roku szkolnym do projektu zakwalifikowało się 7 uczniów z klasy 3 Tbe.

Celem głównym projektu, realizowanego dla uczniów szkół technicznych województwa łódzkiego, jest wzmocnienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego i podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Jest to realizowanie poprzez kształcenie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych w ramach specjalizacji „mechanik urządzeń energetycznych".

Przedsięwzięcie to jest realizowane w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. poprzez udział młodzieży w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych.

Celem szczegółowym projektu jest ukształtowanie przez uczniów:

  • niezbędnych wiadomości teoretycznych w obszarze zawodowym „mechanik urządzeń energetycznych”,
  • praktycznych umiejętności naprawy i eksploatacji urządzeń energetycznych poprzez realizacje praktyki zawodowej,
  • osiągnięcie kwalifikacji zawodowych poprzez uzyskanie uprawnień zawodowych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
  • umiejętności aktywnego wejścia  na rynek pracy, opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego, przygotowania dokumentów niezbędnych do zatrudnienia.

Grupę docelową objętą projektem stanowi 120 uczniów klas trzecich technikum o specjalnościach technik mechanik, technik elektromechanik, technik elektryk, technik mechatronik i technik elektronik z Zespołów Szkół Ponadgimnazjanych w Łodzi, Zespołów Szkół w Pabianicach oraz Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Projekt „Kadry dla energetyki - wykształcenie zgodne z oczekiwaniami rynku pracy” realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zakończenie projektu uczniowie zdają egzamin i mają możliwość uzyskania kwalifikacji E, które uprawniają do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji konserwacji, remontów, montażu dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

  • grupa 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
  • grupa 2  - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

źródło: Lucyna Drygalska, ZZSP Zgierz 

 

.