A A A

mrmz logo20 listopada 2013r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury Dziecka odbędzie się V sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza na okres od 20 listopada 2013 r do 31 sierpnia 2014 r.

4. Informacja o działalności Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu.

5. Informacja na temat Wolontariatu Europejskiego.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego MRMZ.

7. Pisma skierowane do MRMZ.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Natalia Barylska, Przewodnicząca MRMZ 

 

.