A A A

mdk logo4Przedstawiamy treść listu otwartego autorstwa Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego Lucyny Frąckiewicz-Godyń do Starosty Zgierskiego Krzysztofa Kozaneckiego w sprawie dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.
  

"Z niepokojem, ja osobiście i Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego, którego członkiem od wielu lat jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, przyjęliśmy wiadomość o próbie zlikwidowania tej jedynej w Zgierzu oświatowej placówki edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży.

 Dlatego też pozwalam sobie zwrócić się do Pana z gorącą prośbą o zapobiegnięcie tej jakże niezrozumiałej i szkodliwej społecznie próbie pozbawienia setek dzieci i młodzieży dostępu do swobodnego rozwijania swoich zainteresowań artystycznych, naukowych, kulturalnych i sportowych pod opieką wspaniałych nauczycieli, pasjonatów, pracujących w MDK w Zgierzu.

 Placówki wychowania pozaszkolnego pełnią w systemie oświaty, o czym Pan Starosta zapewne jest także przekonany, bardzo ważną rolę. W sposób znaczący uzupełniają i wzbogacają proces edukacji szkolnej. Są miejscem gdzie każde dziecko, jeżeli tylko chce znajduje w MDK różnorodną ofertę i szeroki wachlarz zajęć z różnych dziedzin kultury, nauki, sportu , turystyki. Jest więc MDK istotnym elementem systemu edukacji narodowej. 

 Czyż pragniecie Państwo dzieci, młodzież, rodziców i społeczeństwo pozbawić tego właśnie ważnego ogniwa? Dom Kultury prowadzony np. przez Stowarzyszenie będące poza oświatą nie wypełni tego zadania.


Szanowny Panie Starosto!
 Wielką, prawdziwą zaletą i wartością MDK-ów jest ofiarowany dziecku prezent-dobrowolność. Jest w nim urok swobody, prawo decydowania o sobie. Tego nigdy nie zapewni szkoła a tym bardziej fundacja, stowarzyszenie czy miejski ośrodek kultury, gdzie zajęcia muszą być płatne dla uczestników, instruktorzy nie są nauczycielami, gdzie panuje komercjalizacja i anonimowość uczestników nie sprzyjającą wychowaniu. W MDK przyjmuje się wszystkie dzieci-ze środowisk ubogich, dobrze sytuowanych , utalentowane ale także z różnymi defektami rozwojowymi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Rolą nauczyciela jest, by talenty i uzdolnienia wszystkich dzieci umieć odkryć, kształtować i rozwijać.

 MDK jako placówki nieferyjne organizują wakacje, ferie zimowe, liczne formy wyjazdowe, realizują projekty edukacyjne z partnerami zagranicznymi, wymiany międzynarodowe grup młodzieży. Jako jedyne placówki oświatowe pracują często w soboty i niedziele kiedy są imprezy, koncerty, wystawy i inne przedsięwzięcia plenerowe.


Panie Starosto!
 Doskonale rozumiemy trudności finansowe jakie obecnie przeżywa wiele miast, ale trudno nam pogodzić się , znając MDK w Zgierzu, jako wypracowane przez lata „dobro” z możliwością jego likwidacji. Przejściowe trudności finansowe miną zapewne; byłoby wielką stratą z ich powodu pozbyć się tak skonsolidowanego zespołu pedagogicznego, wspaniałych rodziców a nade wszystko dzieci i młodzieży.

 Ufamy, Panie Starosto, że Pan jako człowiek tak bardzo związany ze społeczeństwem swojego Powiatu sprzeciwi się tej próbie „wykluczenia kulturalnego” znacznej liczby dzieci i młodzieży.

Proszę być rzecznikiem MDK w tej trudnej sytuacji!

 

Z poważaniem,
Lucyna Frąckiewicz - Godyń
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego 
im. Aleksandra Kamińskiego 
z siedzibą w Krakowie

 

 

.