A A A
MRMZ22 marca 2013 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Zgierza, sala 114 odbędzie się III sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o ofercie kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu dla młodzieży.
4. Propozycja modernizacji skateparku.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia debaty pt. "Młodzieżowa Zgierska Debata Oxfordzka" i przyjęcia jej regulaminu. 
6. Pisma skierowane do MRMZ.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z II sesji.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca MRMZ
Natalia Barylska

 

.