A A A

 

 

 

REGULAMIN AKCJI „MIASTO PO GODZINACH – TARGI CZASU WOLNEGO”

 

§ 1

Podstawowe informacje

1. Targi Czasu Wolnego, zwane dalej Targami, organizowane są przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG, zwane dalej Organizatorem.

2. Do wzięcia udziału w Targach mają prawo wszystkie instytucje kultury oraz ośrodki młodzieżowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, szkoły językowe, taneczne, muzyczne, itd., działające na terenie powiatu zgierskiego, zwane dalej Wystawcami.

3. Odbiorcami Targów, zwanymi dalej Beneficjentami, są mieszkańcy powiatu zgierskiego w każdym wieku – dzieci, młodzież, dorośli oraz ludzie starsi.

4. Celem Targów jest prezentacja oferty spędzania wolnego czasu oraz miejsc pozwalających na realizację zainteresowań w powiecie zgierskim, skierowana do Beneficjentów w różnym wieku.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Warunki uczestnictwa w Targach określają łącznie:

a) niniejszy Regulamin Targów Czasu Wolnego, zwany dalej Regulaminem,

b) Karta Zgłoszeniowa, zwana dalej Zgłoszeniem, przesłana razem z Zaproszeniem i Regulaminem,

c) ewentualne warunki szczegółowe dla Targów wydane odrębnie przez Organizatora,

d) Kodeks Cywilny.

2. Wystawcy biorący udział w Targach (na mocy Zgłoszenia) oraz Organizator zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

 

§ 3

Sprawy organizacyjne

1. Targi odbywają się w dniach 17 i 18 września 2010 r. na małej hali MOSiR przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca realizacji Targów po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Wystawców. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu targów lub ich odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora - bez odszkodowania.

3. Godziny otwarcia Targów:

17 września: od 8.00 do 14.00. 
Beneficjentami w pierwszym dniu Targów są uczniowie zgierskich szkół.

18 września: od 10.00 do 16.00.
Beneficjentami w drugim dniu Targów są wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu zgierskiego.

4. Organizator ustawia 30 stoisk wystawienniczych.

5. Organizator zapewnia Wystawcom:

a) stoisko wystawiennicze, tj. powierzchnię o wymiarach 3m x 3m (9 m2) z możliwością ustawienia własnej ekspozycji targowej, 

b) catering, tj. wodę, herbatę, kawę i słodki poczęstunek,

c) prąd (pod warunkiem, że taka potrzeba została wyszczególniona w Zgłoszeniu).

6. Organizator umożliwia prezentację Uczestnikom w wyznaczonym miejscu na hali targowej, pełniącym rolę sceny. Chęć tej formy prezentacji Uczestnika powinna zostać zaznaczona i dokładnie opisana w Zgłoszeniu. Organizator na podstawie Zgłoszeń Wystawców dokona czasowego rozplanowania ich prezentacji.

7. Organizator umożliwia prezentację innych atrakcji (wystaw, prezentacji multimedialnych, konkursów, itp.), o ile została ona zaznaczona i opisana w Zgłoszeniu.

8. Każda ww. prezentacja musi zostać zaakceptowana przez Organizatora.

 

§ 4

Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest przesłanie do dnia 8 września 2010 r. odpowiednio wypełnionego Zgłoszenia na adres e-mailowy Koordynatora Targów, podany w § 4 pkt. 6.
Do 10 września Organizator zobowiązuje się poinformować Wystawców o potwierdzeniu bądź odrzuceniu Zgłoszenia. Udział w Targach jest bezpłatny.

2. Wystawca w dniu otwarcia Targów przejmuje protokolarnie stoisko. Protokół przejęcia stoiska podpisują przedstawiciele Organizatora i Wystawcy wpisując wyraźnie swoje nazwisko.

3. W dniu otwarcia Targów wystawca otrzymuje identyfikatory, które są dokumentem upoważniającym do występowania w charakterze Wystawcy. Ilość potrzebnych przez Wystawcę identyfikatorów określa się w Zgłoszeniu. Organizator zapewnia bezpłatnie do 3 identyfikatorów na każdego Wystawcę.

4. Wystawca zobowiązany jest do obsługiwania stoiska w godzinach otwarcia Targów, określonych w § 3 pkt. 3.

5. Po zakończeniu Targów Wystawca zgłasza Organizatorowi gotowość zdania stoiska. Protokół zdania stoiska podpisują przedstawiciele Wystawcy i Organizatora wpisując wyraźnie swoje nazwisko.

6. Wystawca może przyjąć do swojego stoiska innego Wystawcę (tzw. Podwystawca) po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora. Podwystawca podlega takim samym warunkom i obowiązkom jak Wystawca, za co Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność.

7. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Targach, Wystawca zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora najpóźniej do 13 września.

 

§ 5

Ekspozycja

1. Wystawca zobowiązany jest przybyć na halę targową najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem Targów zarówno w pierwszym, jak i drugim dniu ich trwania.

2. Montaż stoiska odbywa się w pierwszym dniu Targów i musi zostać zakończony najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Targów.

3. Demontaż ma miejsce po zakończeniu drugiego dnia Targów i musi zostać zakończony najpóźniej do godz. 17.00.

4. Budowę i wyposażenie stoiska wykonuje Wystawca zgodnie z informacjami podanymi w Zgłoszeniu i ustaleniami z Organizatorem.

5. Wystawca ponosi odpowiedzialność za stan wyposażenia stoiska, a w przypadku zagubienia wyposażenia, ewentualnego uszkodzenia ścian lub wyposażenia, ponosi odpowiednie koszty zniszczenia.

6. Dekorowanie stoiska powinno odbywać się bez wbijania gwoździ i wiercenia dziur w ścianach i innych elementach zabudowy i wyposażenia.

7. Wystawca podaje w Zgłoszeniu wszystkie elementy Ekspozycji. Organizator potwierdzając udział Wystawcy w Targach zgadza się na całą podaną przez Wystawcę formę ekspozycji, o ile nie zaznaczy inaczej.

8. Zmiana przez Wystawcę uzgodnionej i potwierdzonej koncepcji zabudowy i wyposażenia stoiska w dniu przejmowania stoiska może mieć miejsce tylko za zgodą Organizatora.

9. Wystawca reklamuje swoje stoisko w przeznaczonym do tego przez Organizatora miejscu. Organizator dopuszcza możliwość reklamy Wystawcy w formie ulotek roznoszonych na terenie całej hali targowej, chyba że Organizator zaznaczy inaczej. Wystawca musi poinformować o takiej formie reklamy w Zgłoszeniu. Niedozwolona jest taka forma reklamy przy stoiskach innych Wystawców.

10. Organizator dopuszcza możliwość reklamy Wystawcy poprzez powieszenie bannera reklamowego na hali.

 

§ 6

Folder Reklamowy

1. Organizator zapewnia wszystkim Wystawcom możliwość zamieszczenia w specjalnie wydanym Folderze informacji reklamowej, zwanej dalej Reklamą. Folder wydany w formacie A5 będzie nieodpłatnie dostępny dla Beneficjentów zarówno w trakcie Targów, jak i po ich zakończeniu.

2. Wystawca zainteresowany zamieszczeniem Reklamy zobowiązany jest do dnia 12 września przesłać na adres e-mailowy Koordynatora Targów jej treść tekstową oraz graficzną.

3. Warunkiem skorzystania z możliwości Reklamy w Broszurze jest przesłanie z dopiskiem opłaty na konto Organizatora z dopiskiem „targi folder”. Wysokość opłaty zależna jest od formatu Reklamy:

a) cała strona A5 (14,8 cm x 21 cm) – 100 zł

b) pół strony A5 (14,8 cm x 10,5 cm) – 50 zł

c) jedna czwarta strony A5 (7,4 cm x 10,5 cm) – 25 zł

4. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty oraz edycji graficznej wysłanej przez Wystawcę Reklamy, jeśli będzie taka potrzeba.

 

§ 7

Bezpieczeństwo, zabezpieczenie targów i ubezpieczenia, porządek

1. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy porządku, bezpieczeństwa, higieny pracy, a szczególnie w czasie montażu i demontażu oraz wyposażenia stoisk.

2. Z uwagi na bezpieczeństwo innych Wystawców oraz Beneficjentów, a także zachowania dobrego imienia Wystawcy i Organizatora nie dopuszcza się możliwości likwidacji stoiska w czasie trwania Targów.

3. W przypadkach losowych Wystawca uzyskuje od Organizatora zgodę na likwidację stoiska w terminie wcześniejszym niż zakończenie targów na warunkach specjalnie uzgodnionych zapewniających zachowanie zasad BHP.

4. Organizator zabezpiecza teren Targów, na który nikt prócz Organizatora i Wystawców nie będzie miał prawa wejść poza godzinami otwarcia Targów. Organizator zapewnia Wystawcom miejsce do przechowania cennych elementów Ekspozycji na czas między pierwszym a drugim dniem Targów.

5. Zaleca się wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w Targach, jak również ubezpieczenia eksponatów.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób trzecich i uszkodzenie eksponatów znajdujących się na Targach przed, w trakcie i po targach jak również za szkody spowodowane przez personel, publiczność i osoby trzecie.

7. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dopływie wody, przerwą w dostawie prądu, gazu lub łączności, bądź innymi niezależnymi od Organizatora zjawiskami.

8. Wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi wszelkich szkód.

9. Na terenie hali targowej obowiązuje zakaz :

a) palenia tytoniu i używania otwartego ognia,

b) wnoszenia łatwopalnych substancji chemicznych,

c) zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, przejść dla publiczności, ciągów komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych,

d) pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń przystosowanych do ciągłej eksploatacji.

10. Wystawca zobowiązuje się do utrzymania czystości na stoisku.

11. Organizator wyposaża halę targową w odpowiednią gaśnicę.

12. Organizator zobowiązuje się do usuwania śmieci i utrzymania czystości na ciągach komunikacyjnych.

13. Prace przy instalacjach elektrycznych wykonuje wyłącznie upoważniony przez Organizatora uprawniony elektryk.

14. Wszelkie reklamacje Wystawca zgłasza pisemnie w czasie trwania Targów, określonego w § 3 pkt. 3. Po upływie tego terminu prawo do zgłoszeń roszczeń wygasa.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Targów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej Organizatora, EZG.INFO.PL (fotografie i filmy wideo).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

4. O wszelkich zmianach Wystawcy informowani będą za pośrednictwem strony internetowej EZG.INFO.PL, a w szczególnych przypadkach bezpośrednio na kontaktowe adresy e-mail podane w Zgłoszeniach.

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

6. Wszelkie pytania, uwagi bądź wątpliwości w związku z organizacją Targów należy kierować do Koordynatora Targów, Jakuba Pyrzanowskiego, na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pod numer telefonu 501 873 321

 

 

.