A A A

PodręcznikiWydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013.

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:
  - klasach I-III szkoły podstawowej
  - klasach IV szkoły podstawowej
  - klasach I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
  -uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

  Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:
  - 180 zł dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej, dla uczniów niepełnosprawnych w klasach I-III szkoły podstawowej,
  - 210 zł dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej, dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej,
  - 325 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjum,
  - 352 zł dla uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, dla uczniów niepełnosprawnych klas II-III liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz technikum uzupełniającego.
 2. Pomoc w formie dofinansowania następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 3. Pomoc, o której mowa w puncie 1, może otrzymać uczeń tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych poniżej kryteriów: 
  1) SPEŁNIAJĄCY kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tzn. dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł. 
  2) SPEŁNIAJĄCY kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), tzn. dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 504 zł. Dotyczy wyłącznie uczniów klasy I szkoły podstawowej. 
  3) NIE SPEŁNIAJĄCY kryterium dochodowego - przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

  4) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  - zaświadczenie
  o wysokości dochodu rodziny (netto miesięcznie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku);

  - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego);
  - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego (dotyczy uczniów klasy I szkoły podstawowej);
  - uzasadnienie (w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 2 komunikatu).
  - aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 5. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie realizowana poprzez refundację uprzednio zaakceptowanych wydatków.
  Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT, rachunek (dowód wpłaty), paragon lub oświadczenie o zakupie. Dokumenty winny być wystawione imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) wraz z dołączonym wykazem zakupionych podręczników zaakceptowanych przez Dyrektora szkoły lub upoważnioną osobę. Na odwrocie faktury VAT, rachunku, paragonu, oświadczeniu powinna zostać umieszczona adnotacja o treści: "Podręczniki zakupiono i rozliczono tylko w ramach programu "Wyprawka szkolna" dla [imię i nazwisko ucznia]."

  W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zamówionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

 6. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2012 roku.

 7. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przekazaniu przez Wojewodę dotacji celowej na realizację programu.
  1) w przypadku szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zwrot kosztu zakupu podręczników nastąpi w placówce, do której będzie uczęszczał uczeń.
  2) w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne zwrotu dokonuje prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Komunikat (plik PDF)

 

 

 

 

.