A A A

Władze Zgierza i powiatu zgierskiego zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych, które pomogą wyłonić projekt koncepcji rozbudowy i adaptacji budynku Starego Młyna przy ul. Długiej w Zgierzu. W tym miejscu powstać ma Centrum Kultury, w którym funkcjonować będą obok siebie Miejski Ośrodek Kultury oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić anonimową, elektroniczną ankietę na stronie www.miasto.zgierz.pl. Konsultacje trwają do 12 października. Punkty uzyskane w głosowaniu zostaną przekazane członkom Komisji Konkursowej jako jedno z kryteriów oceny zgłoszonych prac.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej adaptacji i rozbudowy budynku Starego Młyna w Zgierzu przy ul. Długiej 41a. Koncepcja powinna określać możliwość adaptacji istniejącego obiektu na nowe Centrum Kultury, jego rozbudowę o nową część połączoną nadziemnym łącznikiem ze „starym” budynkiem oraz wpisywać się w otoczenie i charakter całego kwartału, którego część stanowi zabytkowe Miasto Tkaczy. Zaprezentowane rozwiązanie powinno określać relacje obiektu z otoczeniem, zasady kształtowania przestrzeni publicznej, obsługi komunikacyjnej oraz precyzować architektoniczne standardy obiektu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej oferty pod względem rozwiązań architektonicznych – połączenia starego, zabytkowego obiektu z nową częścią oraz adaptacji budynku młyna pod nową funkcję.

W koncepcji należy uwzględnić możliwy podział funkcjonalny obiektu dla dwóch ośrodków kultury działających na odrębnych ustawach – Młodzieżowego Domu Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Kultury   z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm. Ponadto zaproponowane rozwiązania powinny uwzględniać pierwotny charakter architektury obiektu (ogólne wytyczne od Konserwatora Zabytków) oraz jego historyczne otoczenie i możliwość wpisania się w istniejące otoczenie.

 

.