Klub Aktywnej Młodzieży EZG

KLUB AKTYWNEJ MŁODZIEŻY

Jeżeli macie 13-19 lat, a chcielibyście zacząć rozwijać swoje zainteresowania, zacząć udzielać się społecznie i nie wiecie jak zacząć to Klub Aktywnej Młodzieży jest właśnie dla Was! Chcielibyśmy zaprosić Was bardzo serdecznie do działania na rzecz mieszkańców Zgierza, aktywnego udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły.

Celem Klubu ma być promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży, upowszechnianie wśród młodzieży wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości, bezinteresowności, akceptacji i tolerancji, organizowanie aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego, nawiązywanie stałej współpracy z organizacjami oraz instytucjami społecznymi, kulturalnymi i charytatywnymi a także pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontariackim w akcje pozaszkolne, w tym podejmowane przez Stowarzyszenie oraz inne organizacje.

Zapraszamy do kontaktu: koordynator.kam@wp.pl

Integracja

Spotykamy się co poniedziałek o 17.00 w siedzibie Klubu przy ul. Długiej 15. Zapraszamy!

Pomoc

Jako wolontariuszki i wolontariusze pomagamy i organizujemy fajne akcje młodzieżowe.

Rozwój

Bierzemy udział w projektach i szkoleniach realizowanych przez Stowarzyszenie.

Co robimy?

Działalność Klubu opiera się na pracy wolontariackiej swoich członków. 

Klub realizuje swoją działalność poprzez: 

  • spotkania, wystawy, akcje informacyjne, kampanie społeczne i zbiórki publiczne; 
  • włączanie się w akcje, działania, projekty i wydarzenia realizowane przez Stowarzyszenie EZG; 
  • udział i pomoc w działaniach innych organizacji i instytucji o charakterze kulturalnym, społecznym, charytatywnym itp.; 
  • współpracę z placówkami oświatowymi na terenie Zgierza i powiatu zgierskiego; 
  • szkolenia służące integracji członków Klubu i ich rozwojowi osobistemu. 

Pracą Klubu kieruje Koordynator, powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.

Zasady kLUBU

Klub Aktywnej Młodzieży jest prowadzony przez Stowarzyszenie EZG i działa w oparciu o swój regulamin. Klub mieści się przy ul. Długiej 15 w Zgierzu.

Członkiem Klubu może być uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie powiatu zgierskiego lub osoba zamieszkała na terenie powiatu zgierskiego w wieku od 13 do 19 lat.

Żeby dołączyć do Klubu, skontaktuj się z Koordynatorem i wypełnij deklarację.

Członek Klubu ma prawo do:

1) zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw w ramach pracy Klubu;
2) uzyskania wsparcia ze strony Koordynatora Klubu przy realizacji swoich zadań;
3) otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego działalnością;
4) otrzymania pisemnego zaświadczenia o zrealizowanej aktywności;
5) otrzymania zwolnienia lub usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności w szkole;
6) odmowy realizowania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami;
7) rezygnacji z działalności w Klubie, składanej na ręce Koordynatora

Członek Klubu ma obowiązek:
1) realizować cele Klubu oraz przestrzegać zasad Regulaminu oraz Statutu Stowarzyszenia;
2) systematycznie uczestniczyć w pracach i spotkaniach Klubu;
3) wywiązywać się z powierzonych obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy;
4) okazywać szacunek osobom, z którymi współpracuje oraz dbać o dobre imię Klubu;
5) dbać o mienie i sprzęt powierzone podczas działalności.

Działania członków Klubu są wynagradzane poprzez:
1) pochwałę słowną przez Koordynatora Klubu na forum Klubu, Zarządu lub Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia;
2) wręczenie pisemnego podziękowania – dyplomu lub listu gratulacyjnego do rodziców;
3) pisemne zaświadczenie (certyfikat) o zrealizowanej pracy wolontariackiej;
4) udział w działaniach i projektach Stowarzyszenia kierowanych do młodzieży

W czym CHCESZ pomóc?

NASZ ZESPÓŁ:

Tomasz Olczak

Koordynator Klubu

Katarzyna Kowalska

Karolina Karolewska

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE,
Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY:

0
CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ KLUBU
0
ORGANIZACJI, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY
0 h
ZREALIZOWANYCH GODZIN WOLONTARIATU
0
WARTOŚĆ ZEBRANYCH DARÓW I PIENIĘDZY
Wyniki II naboru Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych

Wyniki II naboru Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych

Wyłoniliśmy kolejne 5 Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych, które w najbliższych miesiącach pojawią się w zgierskich szkołach i przestrzeni miejskiej. Pomysły zgłosiła…
Pierwsze Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne dofinansowane!

Pierwsze Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne dofinansowane!

Pierwszych 5 Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych otrzymało dofinansowanie! Spośród zgłoszonych pomysłów zgierskiej młodzieży do realizacji wyłoniono następujące projekty: „Edukacja równościowa, antydyskryminacyjna…
Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne - zgłoś swój pomysł

Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne - zgłoś swój pomysł

Zapraszamy zgierską młodzież w wieku 14-18 lat do udziału w konkursie na „Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne”. Wyłonionych zostanie 10 działań na…

DOŁĄCZ DO kLUBU. Działaj z nami!

Jeśli chcesz rozpocząć swoją działalność społeczną, to Klub Aktywnej Młodzieży EZG jest najlepszym wyborem na podjęcie pierwszego kroku. Zapraszamy!