Klub Aktywnej Młodzieży EZG

KLUB AKTYWNEJ MŁODZIEŻY

Jeżeli macie 13-19 lat, a chcielibyście zacząć rozwijać swoje zainteresowania, zacząć udzielać się społecznie i nie wiecie jak zacząć to Klub Aktywnej Młodzieży jest właśnie dla Was! Chcielibyśmy zaprosić Was bardzo serdecznie do działania na rzecz mieszkańców Zgierza, aktywnego udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły.

Celem Klubu ma być promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży, upowszechnianie wśród młodzieży wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości, bezinteresowności, akceptacji i tolerancji, organizowanie aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego, nawiązywanie stałej współpracy z organizacjami oraz instytucjami społecznymi, kulturalnymi i charytatywnymi a także pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontariackim w akcje pozaszkolne, w tym podejmowane przez Stowarzyszenie oraz inne organizacje.

Zapraszamy do kontaktu: koordynator.kam@wp.pl

Integracja

Spotykamy się co poniedziałek o 17.00 w siedzibie Klubu przy ul. Długiej 15. Zapraszamy!

Pomoc

Jako wolontariuszki i wolontariusze pomagamy i organizujemy fajne akcje młodzieżowe.

Rozwój

Bierzemy udział w projektach i szkoleniach realizowanych przez Stowarzyszenie.

Co robimy?

Działalność Klubu opiera się na pracy wolontariackiej swoich członków. 

Klub realizuje swoją działalność poprzez: 

  • spotkania, wystawy, akcje informacyjne, kampanie społeczne i zbiórki publiczne; 
  • włączanie się w akcje, działania, projekty i wydarzenia realizowane przez Stowarzyszenie EZG; 
  • udział i pomoc w działaniach innych organizacji i instytucji o charakterze kulturalnym, społecznym, charytatywnym itp.; 
  • współpracę z placówkami oświatowymi na terenie Zgierza i powiatu zgierskiego; 
  • szkolenia służące integracji członków Klubu i ich rozwojowi osobistemu. 

Pracą Klubu kieruje Koordynator, powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.

Bierzemy udział w pomaganiu osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz podopiecznym domów dziecka.

Członkowie Klubu biorą udział w projektach dotyczących kultury i historii Zgierza we współpracy z Muzeum Miasta Zgierza i Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Włączamy się w działania obywatelskie Stowarzyszenia na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie zgierskiej młodzieży.

Zasady kLUBU

Klub Aktywnej Młodzieży jest prowadzony przez Stowarzyszenie EZG i działa w oparciu o swój regulamin. Klub mieści się przy ul. Długiej 15 w Zgierzu.

Członkiem Klubu może być uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie powiatu zgierskiego lub osoba zamieszkała na terenie powiatu zgierskiego w wieku od 13 do 19 lat.

Żeby dołączyć do Klubu, skontaktuj się z Koordynatorem i wypełnij deklarację.

Członek Klubu ma prawo do:

1) zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw w ramach pracy Klubu;
2) uzyskania wsparcia ze strony Koordynatora Klubu przy realizacji swoich zadań;
3) otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego działalnością;
4) otrzymania pisemnego zaświadczenia o zrealizowanej aktywności;
5) otrzymania zwolnienia lub usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności w szkole;
6) odmowy realizowania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami;
7) rezygnacji z działalności w Klubie, składanej na ręce Koordynatora

Członek Klubu ma obowiązek:
1) realizować cele Klubu oraz przestrzegać zasad Regulaminu oraz Statutu Stowarzyszenia;
2) systematycznie uczestniczyć w pracach i spotkaniach Klubu;
3) wywiązywać się z powierzonych obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy;
4) okazywać szacunek osobom, z którymi współpracuje oraz dbać o dobre imię Klubu;
5) dbać o mienie i sprzęt powierzone podczas działalności.

Działania członków Klubu są wynagradzane poprzez:
1) pochwałę słowną przez Koordynatora Klubu na forum Klubu, Zarządu lub Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia;
2) wręczenie pisemnego podziękowania – dyplomu lub listu gratulacyjnego do rodziców;
3) pisemne zaświadczenie (certyfikat) o zrealizowanej pracy wolontariackiej;
4) udział w działaniach i projektach Stowarzyszenia kierowanych do młodzieży

W czym CHCESZ pomóc?

Jeśli radzisz sobie dobrze z nauką, pomóż dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej “Przystań” lub domów dziecka z Grotnik i Dąbrówki. Możesz raz w tygodniu razem z nimi odrabiać lekcje lub przygotowywać do sprawdzianów.

Dołącz do Redakcji Radia i nagrywaj audycje o swoich zainteresowaniach. Szukamy chętnych osób do prowadzenia programu o tym, co dzieje się w zgierskich szkołach.

Jednym z naszych pomysłów na działania w mieście są cykliczne akcje krwiodawstwa. Zgłoś się i pomagaj przy ich organizacji.

Seniorzy i seniorki potrzebują pomocy osób młodych – przy zakupach, wyprowadzaniu psa lub porządkowaniu ogródka. Zapraszamy Cię do pomocy!

NASZ ZESPÓŁ:

Tomasz Olczak

Koordynator Klubu

Katarzyna Kowalska

Karolina Karolewska

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE,
Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY:

0
CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ KLUBU
0
ORGANIZACJI, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY
0 h
ZREALIZOWANYCH GODZIN WOLONTARIATU
0
WARTOŚĆ ZEBRANYCH DARÓW I PIENIĘDZY
Rekrutacja do projektu "Aktywna Młodzież"

Rekrutacja do projektu "Aktywna Młodzież"

Ruszamy z rekrutacją do nowego projektu Stowarzyszenia: “Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany”! Poszukujemy młodych osób zaangażowanych lokalnie, którzy…
Utworzyliśmy Klub Aktywnej Młodzieży!

Utworzyliśmy Klub Aktywnej Młodzieży!

Stowarzyszenie EZG od lat działa na rzecz aktywizacji i edukacji młodzieży – teraz powołaliśmy w tym celu specjalną jednostkę, Klub…
Młodzieżowe rekomendacje dla władz miasta

Młodzieżowe rekomendacje dla władz miasta

Grupa “Żywe Lekcje WOS” intensywnie pracuje nad rekomendacjami dla władz miasta, które oficjalnie zaprezentuje na najbliższej sesji Rady Miasta Zgierza.…

DOŁĄCZ DO kLUBU. Działaj z nami!

Jeśli chcesz rozpocząć swoją działalność społeczną, to Klub Aktywnej Młodzieży EZG jest najlepszym wyborem na podjęcie pierwszego kroku. Zapraszamy!